Ochrona dróg oddechowych

Substancje niebezpieczne lub szkodliwe wchłaniane do organizmu człowieka drogą oddechową stanowią grupę czynników wysokiego ryzyka, stając się przyczyną przewlekłych chorób zawodowych. Dodatkowe niebezpieczeństwo stanowi występowanie w atmosferze środowiska pracy mieszanin różnych związków chemicznych, które reagując między sobą mogą stwarzać zmienne warunki środowiskowe, prowadząc nawet do wystąpienia niedoboru tlenu.

W związku z ty pracodawca powinien doprowadzić do zapewnienia warunków środowiska pracy w taki sposób, aby powietrze wdychane przez człowieka było zdatne do oddychania. Warunek ten spełniony jest, gdy jednocześnie:

  • ilość zanieczyszczeń wchodzących w skład powietrza do oddychania jest poniżej wartości Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń wyznaczonych dla tych substancji,
  • zawartość tlenu w powietrzu do oddychania jest powyżej 19%,
  • temperatura powietrza oddechowego odpowiada maksymalnej dopuszczalnej ze względów fizjologicznych temperaturze, w której może pracować człowiek.

Należy wyróżnić dwie podstawowe grupy zagrożeń dla układu oddechowego:

  1. Zanieczyszczone powietrze (występowanie szkodliwych substancji w postaci: aerozoli, gazów, par),
  2. Niedobór tlenu (zawartość poniżej 19%).

Te grupy czynników determinują sposób ochrony układu oddechowego. Możliwe są dwie metody ochrony:

  • przez oczyszczenie powietrza,
  • przez doprowadzenie powietrza lub tlenu ze źródła wolnego od zanieczyszczeń.

 

 

Więcej informacji:

Olgierd Buchbach - Doradca techniczno-handlowy
tel.: + 48 693 303 481
olgierd@konport.pl